Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2
2 участника имат този албум
010208
1999
melodist / 2020-01-25 23:11:12 / Редакция № 1: 2023-04-29 15:45:06
Изображение
1. Речитатив и ария на Галицки из операта "Княз Игор" / Ал. Бородин. - 4'04".
2. Ария на Кончак из операта "Княз Игор" / Ал. Бородин. - 7'24".
3. Песен на Варяжкия гост из операта "Садко" / Н. Римски-Корсаков. - 4'42".
4. Песен на Варлаам из операта "Борис Годунов" / М. Мусоргски. - 2'25".
5. Монолог на Пимен из операта "Борис Годунов" / М. Мусоргски. - 5'45".
6. Монолог на Борис из операта "Борис Годунов" / М. Мусоргски. - 6'06".
7. Прощаване и смъртта на Борис из операта "Борис Годунов" / М. Мусоргски. - 12'05".
melodist / 2020-01-25 23:34:25 / Редакция № 1: 2021-07-11 15:07:42
Изображение
Al. Borodin, N. Rimsky-Korsakov, M. Moussorgsky

1. Recetative and Aria of Galizki, from "Prince Igor" 4:07
2. Song of Konchak, from "Prince Igor" 7:25
3. Song of the Varjazh Guest, from "Sadko" 3:46
4. Song of Varlaam, from "Boris Godounov" 2:28
5. Monologue of Pimen, from "Boris Godounov" 5:49
6. Monologue of Boris, from "Boris Godounov" 6:10
7. Farewell and Death of Boris, from "Boris Godounov" 12.09
melodist / 2020-01-25 23:14:20 / Редакция № 1: 2021-07-11 15:07:55
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка